add_theme_support( 'post-thumbnails' );Breitmeyer, Elizabeth - Tom Brady Retirement - BANG.